Over mij. Vrouw 67 jaar denker en schrijft graag,

maandag 14 januari 2019

Je bent maar zo geen goede herder.“In de schaapskooi is geborgenheid. Er is veiligheid. Er is voldoende eten en drinken.
Er komt zomaar niet iemand binnen en zeker geen hond of wolf.
Het overzicht voor de dieren is maximaal in de kooi. Ze lopen nauwelijks, dus kunnen ze elkaar zien.
Daar ligt Truus en daar ligt Bertha. Daar ligt mijn achter-achternicht.
Ze kennen elkaar.
Dus alles is rust in een kooi, rust en veiligheid. “

Dit vertelde Sjoerd Stellingwerf, een voormalig schaapherder in een radioprogramma

De afgelopen week dacht ik meerdere malen aan hem terug.
Daar verlang je toch naar? Naar rust, naar veiligheid en naar geborgenheid.
Wij worden door de Heer schapen genoemd.
En de Heer heeft herders aangesteld.
Herders die de kudden hoeden. Die behoren te zorgen voor rust, veiligheid en geborgenheid.
Herders, ze komen vaak eens voor in de Bijbel.

Petrus.

Petrus was een visser. Een bruisende man die het wel even voor elkaar zou boksen.
Maar nadat hij Jezus 3 x verraadde in het diepste moment van Zijn leven werd Petrus pas herder.

Jezus en Petrus
Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.
Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.
Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

Petrus was pas geschikt als herder om kwetsbare schapen te hoeden en lammeren te weiden nadat hij volkomen verbroken was.
Herder zijn is geen eenvoudige taak.
Het is diep doordrongen zijn van eigen lek en gebrek en van daaruit schapen hoeden en weiden.

In Ezechiël gaat God tekeer tegen herders.

Het woord van de HEERE kwam tot mij:
Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?
U eet het beste op en u kleedt u met de wol; u slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet.
Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen.
 Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden: ze zijn verspreid.
 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn Mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, en niemand die ze zoekt.

Omdat God zo boos is vertelt Hij dat Hij de taak aan iemand anders zal toevertrouwen.

Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.
 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.
Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden.
Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn.
De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen.

Hoe zal deze Herder met een hoofdletter( Jezus) voor de schapen gaan zorgen?

Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.
Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

De Nashville Verklaring heeft enorm getriggerd.
Het riep en roept de paniek op van ongehoorzaamheid aan de regel zijn en de onmenselijke sancties die er op volgden.
En toch.. Toch weet ik dat ik me aan de goede Herder mag toevertrouwen.
De Herder Die zal zorgen dat er weer rust komt in de schaapskooi.
De Herder Die weet heeft van lek en gebrek.
Omdat Hij  er dwars door heen ging.

@Linekewoensdag 9 januari 2019

Nashville Verklaring.


Mijn ziel zit in de verdrukking.
Dit weekend rolde als een dikke vieze donderwolk de Nashville Verklaring over ons heen en benam ons de warmte van zonneschijn om te kunnen groeien bloeien en ademen.
Zoals het vuurwerk van oud en nieuw overvloedig ontplofte en de lucht in dikke walmen achterliet, de eerste uren geen ruimte gaf om frisse lucht te vinden,
Zo was en is deze verklaring voor mij.
Opgegroeid in een streng gereformeerd gezin waar leer en leven ver uiteen lagen, waar lijfstraffen gestaafd met de Bijbeltekst: “wie zijn kinderen lief heeft spare hen de roede niet ”aan de orde van de dag waren.
Waar seksueel misbruik als sanctie thuis en in de vierde klas van de lagere school werden gebruikt om mijn creatieve, levenslustige en nieuwsgierige aard en snelle geest te kunnen beteugelen.
Te kunnen beteugelen door mannen die strikt in de leer waren.
Omdat ik geloof in de kracht van het Kruis en Jezus Offer geloof ik in herstel van mijn trauma’s
Die van thuis is omgekeerd die van de lagere school gaande.
Maar als zo’n verklaring als een dikke vieze wolk mijn zicht beneemt mijn adem afsnijdt dan voelt het meisje van toen hoe ze klem heeft gezeten tussen de regels van die machtige mannen.
Ze zijn weer opgestaan en hebben mensen in de dikke betonnen muren van hun kerk ingemetseld.
Langzaam dringt het nieuws door dat al die mannen die ondertekenden het niet van plan waren en daar ben ik blij mee.
Deze mannen zijn in gesprek en houden het vooralsnog anoniem.
Ik hoop dat hun mededogen met de slachtoffers groter zal zijn als hun loyaliteit aan hun medecollega’s en dat ze een tegengeluid durven af te geven.
Want een enkele initiatiefnemer houdt voet bij stuk en durft zelfs het naziregime in de mond te nemen.
Wat vind ik het een wonderlijke voorzienigheid dat ik vorige week een filmpje onder ogen kreeg op YouTube over religieuze narcisme.
Blijkbaar is er geweten dat er zwaar weer op komst was.
En verder?
U mag voor me bidden als u dat zou willen doen.
Ik heb het hard nodig.@Lineke

dinsdag 8 januari 2019

Oudste zoonsyndroom?


Beste mannen,

Ik ben nog niet uitgepraat. Ik was gisteren in gebed voor jullie en vertrouwde jullie toe aan onze Hemelse Vader.
Toen moest ik denken aan de oudste zoon uit de gelijkenis van de wachtende vader.
Bewust zeg ik niet  de verloren zoon, al word hij zo wel genoemd, maar heb ik het over de wachtende vader.
Het gaat hier om de Vader Die wacht. Die wacht op de zoon die de erfenis vroeg terwijl vader nog leefde en alles verbraste.
Die terug kwam en vader stond op de uitkijk en rende hem tegemoet.
Ik weet  beste mannen, uit eigen ervaring dit een voorbeeld is wat we hebben aangegrepen als zo moet je het doen. Het is goed dat je inziet dat je berouw hebt en schuldbewust terug komt bij de vader.
Maar er is ook nog een oudste zoon.
De zoon die vader trouw heeft gediend en goed op paste dat hij niet in de fout ging.
Misschien spiegelde hij zijn gedrag wel aan zijn jongste broer. Een voorbeeld wat hij niet zou moeten navolgen. Een schrikbeeld. 
Hij bleef keurig in de leer. Maar wat hij daarmee verleerde was feest vieren. Van het leven genieten waarvan Jezus zegt dat Hij gekomen is om het in overvloed te schenken.
De oudste zoon hoorde het feestgedruis in de verte en was verongelijkt. Om hem had vader nooit een bokje geslacht en feest gevierd terwijl hij hem zo trouw had gediend.
Waar kijk je naar beste mannen? Jezus zegt in het evangelie een merkwaardig stukje.
Hij spreek hier tegen de farizeen en schriftgeleerden. Misschien spreekt Hij ook wel tegen mannen met een oudste zoonsyndroom. Hij zegt:

29En heel het volk dat naar Hem luisterde, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God,
30 maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden.
En de Heere zei: Met wie zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie zijn zij gelijk?
32 Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten, en elkaar toeroepen en zeggen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild.
33 Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon.
34 De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars.
35 Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door al Haar kinderen.

Weet je ik gun jullie dat je feest durft te vieren. Dat jullie het leven omarmen wat God jullie wil geven.
Ik eindig met een lied waar ik mezelf in herken.

Misschien spreekt het jullie ook wel aan. Ik hoop het.

We Dance

You steady me
Slow and sweet, we sway
Take the lead and I will follow
Finally ready now
To close my eyes and just believe
That You won't lead me where You don't go
When my faith gets tired
And my hope seems lost
You spin me round and round
And remind me of that song
The one You wrote for me
And we dance
And we dance
And I've been told
To pick up my sword and fight for love
Little did I know that Love had won for me
Here in Your arms
You still my heart again
And I breathe You in like I've never breathed 'till now
When my faith gets tired
And my hope seems lost
You spin me round and round
And remind me of that song
The one You wrote for me
And we dance
Oh, we dance
Oh, oh and we dance
Oh, oh, oh we dance, just You and me
And I will lock eyes
With the…


@Lineke

maandag 7 januari 2019

Een noodrem?


Beste mannen, kinderen van God, uit genade levend en iedere dag opnieuw mogen beginnen.
Ik ben een vrouw en daarom niet zoveel in de melk te brokkelen. Bij jullie althans.
Maar laat me zeggen dat ik jullie begrijp.
Ik zag jullie verklaring in beelden. Met z’n allen in een voortdenderende trein die uit de koers lijkt te gaan. Maar gelukkig vonden jullie de noodrem en daar stormden jullie naar toe om de trein een halt toe te roepen.
In jullie beleving is hij tot stilstand gekomen maar achtergelaten in een oorverdovende stilte.
Ja, het is veilig het is goed zo.
Maar mocht je eens durven uitstappen dan zou je in de verte weleens het gejammer van verwonde mensen kunnen horen.
Ik begrijp jullie angst. Want volgens mij is de greep naar de noodrem geboren uit angst.
Waar gaat de kerk van deze tijd naar toe?
Ik ken het. Ik heb dat af en toe ook en luister dan naar eindtijd predikers die weten hoe ze de profetieën uit moeten leggen.
Dan ben ik weer eventjes rustig, maar als ik me onder mensen begeef weet ik dat ik er niks mee opschiet.
Want mensen, zoals ik, hebben liefde nodig. Mogen liefde vieren.
Beste mannen, ik leef op dit moment in een zelfgekozen isolement, omdat ik me in de kerk nog steeds niet veilig voel.
Als kind heb ik zo geleden onder de leer die jullie verkondigen.
De sancties die volgden op ongehoorzaamheid waren niet mals.
Het doodde mijn ziel en ontnam iedere creativiteit.
Maar de Heer is trouw en leidt mij teder en zachtjes door de woestijn naar het beloofde land.
Beste mannen, ook ik zie de kerkmuren naar beneden donderen en kerken in puin achterlatend.
Mijn vraag aan de Heer was wat er over blijft.
Zijn antwoord was dat dan eindelijk het Kruis van Christus zichtbaar zal worden.
Ik hoop dat jullie Hem ook zullen zien.
Een nieuwe dag met schoongespoelde ogen.

@Lineke

woensdag 2 januari 2019

Een nieuwe hond.


Geergerd doe ik een poging om de moer van de wc bril vast te draaien.
Zolang ik me kan heugen en  bekend ben met wc brillen is een van de moeren opstandig.
De woningbouw heeft zich er al over gebogen, maar het ding blijft los zitten.
Het is tijd om het kleinste kamertje een sopbeurt te geven en liefdevol strijken mijn handen gewapend met een sopdoek rondom pot en bril.
Onderwijl vertoeven mijn gedachten bij de ontmoeting van vanochtend.
Het was een tijd geleden dat ik hun had gezien.
Het bange bruine buitenlandertje die bij het horen van mijn stem me blij tegemoet komt rennen.
Daarachter moet zijn vrouwtje lopen. En ja hoor daar komt ze.
Gekleed in een wit sportjack, dito broek maar dan in het zwart en witte sneakers.
Lang geleden en hoe gaat het worden uitgewisseld.
Met haar goed. Met mij erg vermoeid. Zeg maar uitgeput, zeg maar een burn-out gehad.
Vorsende ogen. Problemen in de familie relatie of anderszins?
Dat is toch meestal de oorzaak.
Nee een slechte lichamelijke conditie met een tekort. De vorsende ogen brengen nogmaals de problemen ter sprake.
Ik duik in mijn zwarte winterjack, een afleggertje van buuv, die ik al jaren met plezier draag, omdat de mouwen zo wijd zijn en stuur het gesprek de andere kant op.
Met haar gaat het heel goed.  Ze heeft een nieuwe vriend. Omdat ik het vermoeden heb, dat die vriend bij het toonbeeld van zelfvertrouwen hoort vraag ik terloops of het een andere is dan de vorige keer. Nee, ze heeft hem nu een jaar of twee.
Verder  heeft ze geleerd om mensen die energie slurpen buiten de deur te houden. Het werk gaat geweldig.
We nemen afscheid. Nog een keer knuffel ik het bange buitenlandertje en loop verder met mijn nieuwe hond.
Drie jaar geleden is ze bij me wonen. Op 17 januari om precies te zijn.

@Lineke

dinsdag 1 januari 2019

Een nieuwe bank.


Zoals ik al schreef heb ik een nieuwe fiets aan kunnen schaffen.
Zondagmiddag ben ik over de brug ( dat ding had voor mij fobieachtige trekjes) naar het winkelcentrum een eind verderop gefietst.
Ik zal je vertellen wat ik daar heb gedaan.
Al heel lang zit ik op een onmogelijke slaapbank. Hij is leuk, helemaal mijn smaak maar hij word gaar en zit heel naar.
In november was ik al eens naar een meubelzaak geweest en was voor een bank gevallen. Niet letterlijk gelukkig, maar er sprong een bank uit die ik mooi vond.
Maar de prijs was niet echt mijn ding.
Grappig dat er mensen door de zaak dwaalden die vertelden dat ze ieder jaar een nieuwe bank kochten en hun “oude” weggaven.
De huidige zou naar een nichtje gaan die studeerde. Zelf waren ze weinig thuis want ze werkten allebei heel hard.
Ik reageerde verbaasd en naïef. Zonder oordeel, gewoon verwonderd omdat er zoveel verschillende mensen zijn.
Gedurende het afgelopen jaar wandelde ik vaak eens een kringloop binnen om te kijken of er iets van mijn gading was.
Veelvuldig draaide mijn gebed om een fiets en een bankje.
Zondagmiddag was het zover.
Ik fietste op mijn nieuwe fiets over de enge brug naar de meubelzaak.
Het was me druk, niet normaal.
Twee zeer behulpzame verkeersregelaars vertelden me waar ik kon “parkeren” en hoe ik verder kon gaan.
Ze hielpen me na de koop ook weer op de juiste route naar huis.
Ik wandelde tussen drommen mensen naar mijn bankje.
Ik ging zitten en met mij meer mensen.
Allemaal vielen ze voor mijn bankje.
Niet dat ze naast me kwamen zitten, maar er was nog een stoel en een driezitter.
Ik vond het heel grappig. Of het een bevestiging was dat ik een goede keuze maakte?
Want het is nogal wat om op zondagmiddag op mijn nieuwe fiets over de enge brug naar het winkelcentrum te fietsen en een nieuwe bank aan te schaffen.
Ik bekeek de naden en ergens bedacht ik me dat ze best zouden kunnen scheuren.
Want een zondagssteek houdt geen week toch?
Maar ik heb de bank gekocht en in april word hij geleverd.
Tevreden pakte ik mijn fiets en onder leiding van de verkeersregelaars vond ik mijn weg weer naar huis.
Weet je wat ik me bedacht?
Als nou eens de kerkmensen met een kraam langs het winkelend publiek gaan staan en hun een beker warm drinken aan bieden.
Niet dat ze daar nu flyer of folders bij uit moeten delen of met grote letters “Jezus redt” op het zeildoek hoeven te zetten.
Maar gewoon op die manier laten zien dat God van mensen houdt.
In ieder geval naar de verkeersregelaars te gaan die verkleumd hun boterham staan te verdienen.
Wie weet wat er nog eens gebeurd.
Na mijn uitdagende tocht reed ik mijn stille dorp weer binnen.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik die rust wel waardeer.
Maar ik heb het nodig om regels uit te dagen en te bedenken wat ik er nu van vind.
En deze stap vulde me met zelfvertrouwen.

Wat de bank betreft: Er zit 5 jaar garantie op alle onderdelen.
Maar ik denk dat ondanks de aankoop op zondag het wel gezegend word.

@Lineke
Ontbijt en tussendoor.

  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de lie...